De partners

De kerngroep Warmer Wonen komt maandelijks samen en wordt getrokken door Intercommunale Leiedal.
De kerngroep bestaat uit:

 

De intercommunale Leiedal is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling tussen 13 steden en gemeenten in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Zowel vanuit haar streekambities rond energie en klimaat als vanuit haar woonbeleid streeft Leiedal naar de energetische renovatie van de bestaande woningen. Daarom neemt de intercommunale binnen Warmer Wonen de trekkersrol op zich.

      

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen en de Cel Wonen van de Provincie West-Vlaanderen zetten onder meer in op de renovatie van woningen. De provincie ondersteunt de lokale besturen op diverse vlakken. De provincie geeft advies aan huis bij particulieren die duurzaam renoveren.  Daarnaast is er een provinciale premie die zich specifiek richt tot eigenaars die een woning willen renoveren én verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Wonen en werk zijn twee essentiële voorwaarden voor een kwaliteitsvol leven. De Poort vzw, voor wonen en werk, heeft de ambitie om deze twee pijlers toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen. De Poort zorgt ervoor dat mensen begeleid worden naar betaalbare huisvesting en dat zij gepaste tewerkstelling bekomen. Vanuit de opgebouwde expertise (sociaal verhuurkantoor, werkvloer voor allerhande tewerkstellingsmaatregelen en jobcoaching voor langdurig werkzoekenden) en samen met verschillende partners blijft De Poort zoeken om nieuwe projecten te realiseren waarin we de weg naar duurzaam wonen en werk willen openen voor iedereen.

Binnen vzw Effect zijn de energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen gehuisvest. In de context van sociale tewerkstelling worden bij kansengroepen in opdracht van Eandis/Infrax gratis energiescans uitgevoerd. Daarnaast nemen ze ook de begeleidingsrol op zich bij sociale dakisolatieprojecten, sociale spouwmuurisolatieprojecten en sociale projecten rond hoogrendementsglas: een superpremie voor de private huurmarkt die aan kansengroepen verhuurt.

Logo Leieland begeleidt de gemeenten in de regio Zuid-West-Vlaanderen bij thema’s rond gezondheid. Ook in het kader van gezond wonen helpen ze acties op te zetten en kunnen ze onderzoeken aan huis uitvoeren.

W13, het samenwerkingsverband van de 13 OCMW’s en het CAW in de regio Zuid-West-Vlaanderen, bewaakt de aandacht voor kwetsbare doelgroepen in diverse domeinen. Hiervoor hebben ze verschillende pilootprojecten lopende. W13 is tevens het ‘energiehuis’, de actor voor de Vlaamse energieleningen in deze regio.

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen investeert in de kracht van mensen zodat zij opnieuw greep krijgen op hun leven en hun omgeving. Samen met hen zetten we politici er toe aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdelen.

Wonen-Vlaanderen is het agentschap binnen de Vlaamse overheid waar je voor alles rond wonen terecht kunt: financiële tegemoetkomingen (subsidies en premies), kwaliteitsbewaking, toezicht op de sociale woonactoren en ondersteuning van lokale besturen bij de uitbouw van hun lokaal woonbeleid. Wonen-Vlaanderen heeft expliciet aandacht voor de realisatie van het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

Distributienetbeheerder Eandis biedt netwerkoplossingen voor elektriciteit, aardgas, warmte en openbare verlichting.

Naast een aantal openbaredienstverplichtingen, zoals het uitbetalen van energiepremies, wil Eandis haar expertise op het vlak van energie ten dienste stellen van de maatschappij. Hierbij neemt Eandis een faciliterende rol op in Vlaanderen door haar kennis maximaal in te zetten op meer hernieuwbare energie, CO2-reductie, energiebesparing…

Distributienetbeheerder Infrax verschaft diverse premies rond energiebesparing. Ze ontwikkelt tools om data over energieverbruik toegankelijk te maken en onderneemt diverse acties voor lokale besturen en de burger gelinkt aan energie.

De stad Kortrijk zet al vele jaren actief in op renovatiebegeleiding, eerst voor kwetsbare doelgroepen of specifieke buurten, nu stadsbreed.

Het IGS Woonwijs is het intergemeentelijk samenwerkingsverband wonen van de gemeentes Deerlijk, Kuurne, Harelbeke en Lendelede.

Het IGS Menen-Wervik-Mesen is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de desbetreffende lokale besturen.

Dertien lokale besturen

De dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen zijn de prioritaire partners van Warmer Wonen. Ze schaarden zich in 2013 achter de ambities van het project en engageerden zich via een intentieverklaring.

Overige partners

In specifieke deelprojecten zoals RenBEN en Refurb zijn ook andere partners betrokken: