Leningen en premies 2022

Leningen

Energiebesparende maatregelen verdienen zich op termijn terug, maar kunnen in eerste instantie wel wat geld kosten. Daarom zijn er verschillende soorten leningen voorhanden om de investering voor jou dragelijk te houden. We geven je hier een actueel overzicht. Voor vragen kan je steeds bij ons terecht.

Vlaamse Energielening

Wat

Toevoeging: Via het Energiehuis kunnen inwoners van de deelnemende gemeente de Vlaamse Energielening afsluiten tegen een zeer voordelig rentetarief, respectievelijk 0% voor de prioritaire doelgroep en voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen. Het ontleende bedrag is minimum 1.250 euro en maximum 15 000. Het maandelijks aflossingsbedrag is maximum 125 euro. 

Toevoeging: Ook in een nieuwbouwwoning kan je vor de meeste van deze werken een energielening aanvragen als je nog geen definitieve EPB-aangifte indiende en jouw woning een E-peil van E30 haalt 

Voor Wie

Gezinnen met een beperkt inkomen die behoren tot de prioritaire doelgroep:

 • (1) Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (nummer op klever ziekenfonds eindigt op 1
 • (2) Personen die recht hebben op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan 20.764 euro, verhoogd met 3.844 euro per gezinslid ten laste dat niet de aanvrager is (volgens het recentste aanslagbiljet van personenbelastingen) 

 • (3) Personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
 • (4) Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
 • (5) Beschermde afnemers - recht op sociaal tarief voor energie
 • (6) Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor aanvragen in 2022, aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019)
 • (7) Rechtspersonen (
  • niet-commerciële instellingen en Coöperatieve vennootschappen zoals scholen, ziekenhuizen, vzw’s
  • Vereniging van Mede-eigenaars (VME): €15.000 + 7.500 per wooneenheid 

 

Naast de prioritaire doelgroep hebben ook personen met exclusief nachttarief recht op een renteloze energielening.

Welke werken kunt u betalen met uw energielening

 •  Dak-, zolder-, vloer- of muurisolatie
 •  Hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten
 •  Luchtdichting en luchtdichtheidstest
 • Ook in een nieuwbouwwoning kan je voor de meeste van deze werken een energielening aanvragen als je nog geen definitieve EPB-aangifte indiende en jouw woning een E-peil van E30 haalt (E30 is bijna energieneutraal (BEN)).
 • De volledige toelichting bij de werken vindt u hier
 •  
 •  Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 •  Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletkachel, brandstofcellen …)
 •  Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en dat er geen enkel glas meer is)
 •  Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 •  Vervanging van lichtarmaturen en lampen (voornamelijk in de gemene delen van appartementsgebouwen)
 •  Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de doelgroep die aan 0% kan lenen)
 •  Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen) 

Voorwaarden

Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking komen

Een aannemer voert de werken uit, zoadt er ook een garantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Alleen voor dak- of zolder- of vloerisolatie mag doe-het-zelf.

Procedure 

 • Aanvraag 

Je kan het aanvraagformulier hieronder downloaden of je vraagt aan het Energiehuis om jou het aanvraagformulier per post of e-mail te bezorgen. (Snelkoppeling naar lokale woon- en energieloket.) 

Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier samen met alle nodige bijlagen aan het loket in je gemeente. Bekijk zeker ook de checklijst (snelkoppeling) voor het indienen van je aanvraag. 

De aanvraag wordt door ons financieel en technisch nagezien en ook voorgelegd in het OCMW van je gemeente (voor advies).  

Na ontvangst van de 3 adviezen wordt je dossier ter goedkeuring voorgelegd op de kredietcommissie. Dit is het orgaan binnen het Energiehuis dat uw dossier kan goed of afkeuren en vervolgens door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gevalideerd.   

Reken op een behandeltermijn van 2 tot 8 weken. Veel hangt af van het al of niet volledig afleveren van uw aanvraag.  

 • Bij goedkeuring lening 

(infofiche “mijn lening is goedgekeurd wat nu?) 

Nadat je lening is goedgekeurd, word je door het loket in je gemeente uitgenodigd om de kredietovereenkomst te komen ondertekenen. De ondertekening gebeurt persoonlijk en uitsluitend op afspraak. Wanneer je de lening aanvraagt samen met jouw partner, moeten beiden ondertekenen.  

Eens je lening in orde is, kan je de werken inplannen en laten uitvoeren. Je beschikt over een periode van 6 maanden om de werken uit te voeren en de facturen aan te bieden bij het Energiehuis. Deze periode kan verlengd worden met twee keer 3 maanden.  

De factuur is steeds voorzien van een bijlage tot uitbetaling (zie documenten)  

De storting van het geleende bedrag gebeurt pas nadat je factuur is ingediend bij het Energiehuis. De betaling gebeurt steeds op rekening van de aannemer. Uitzondering : indien u zelf reeds de factuur heeft betaald, storten we dit bedrag terug op uw rekening mits aanleveren betalingsbewijs.   

Cash betalingen aan de installateur worden niet aanvaard.  

Facturen die ouder zijn dan 3 maanden voor de aanvraagdatum worden niet weerhouden voor de aanvraag / uitbetaling.   

Heb je voorschotfacturen? Dan kan het Energiehuis ook in verschillende schijven storten, telkens wanneer je een voorschotfactuur indient. Je bezorgt de facturen per e-mail of per post aan het loket. .  

Zodra alle facturen zijn opgenomen, ontvang je een definitief aflossingsplan  

De aflossing van de lening start de maand volgend op de volledige opname van het geleende bedrag.  

De mogelijkheid tot (gedeeltelijke ) vervroegde terugbetaling kan steeds kosteloos. Bijvoorbeeld na het ontvangen van premies. Hierbij heeft u de keuze om de looptijd of het maandbedrag te beperken. 

 

Nuttige documenten

Algemene informatie

 

Voor het indienen van een aanvraag voor de energielening

 

Bij een goedgekeurde energielening

 

Energielening + (in geval van erfenis of schenking)

Wat

Indien u vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een energielening+ tot 60.000 euro 

Het belangrijkste verschilpunt met het renteloos renovatiekrediet (na aankoop van een woning) is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). 

Voor wie

Indien u vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een energielening+ tot 60.000 euro 

Welke woningen komen in aanmerking

Een belangrijke voorwaarde is dat de woning of het appartement op het ogenblik van de erfenis of schenking een slecht EPC-label  heeft (opgemaakt vanaf 2019). E of F in geval van woningen, D, E of F in geval van appartementen. Binnen de 5 jaar na verwerving dient er een aanzienlijke beter EPC-label gehaald te worden.  

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting. 

Let op: enkel indien bij erfenis of schenking vanaf 2021, kan u een energielening+ aanvragen. De datum van het overlijden, bepaalt de datum van de erfenis. De Energielening+ kan niet gecumuleerd worden met het Renteloze Renovatiekrediet dat via banken wordt verstrekt. 

Indien er bij de erfenis of schenking ook een hypothecair krediet wordt aangegaan gericht op verwerving van de woning (bvb. om uit onverdeeldheid te treden), komt de kredietnemer niet in aanmerking voor de Energielening+. In dit geval informeert de kredietnemer bij de betreffende bank of hij/zij beroep kan doen op het Renteloze Renovatiekrediet. 

Een overzicht van de vereisten voor de renteloze energielening + via het energiehuis 

 

Waar aanvragen

Ga langs bij het energie- en woonloket van jouw gemeente

Nuttige documenten

Kom je niet in aanmerking voor de Vlaamse Energielening of de Energielening + van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dan zijn er nog andere opties. 

 

Renteloze energielening in geval van aankoop via de banken

 • Renteloze lening om te renoveren tot 60.000 
 • Voor eigenaars van een woning of appartement sinds 2021 

 • Voor woningen met een slecht energielabel 

 • Uw woning moet binnen de 5 jaar energiezuinig gerenoveerd zijn 

 • Verplicht om minstens EPC-label A,B (of C) te behalen. 

      Downloadbare Folder: Maak uw woning energiezuiniger en geniet van het renteloze renovatiekrediet en de EPC-labelpremie 

Vergelijk de energieleningen van de reguliere banken via de spaargids 

Laat je gratis begeleiden bij het vinden van de juiste bank voor jouw project via de hypotheekwinkel 

Premies en fiscale maatregelen

Gaat u een woning bouwen, verbouwen, huren of kopen in Vlaanderen?  Dan komt u misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen.

Zowel de verschillende overheden, de netbeheerders, de gemeenten als de provincies geven premies. Of u in aanmerking komt voor een premie of voordeel hangt af van een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn specifiek per premie. Voor een overzicht van de beschikbare premies voor uw woning van alle overheidsinstanties, kijkt u best op www.premiezoeker.be, of maak gebruik van de premiezoekrobot . Via de infogids premies en subsidies vind je een overzicht met extra informatie omtrent premies en subsidies van Vlaanderen en Fluvius.

Premies van de Federale en Vlaamse overheid

Woonpremies voor bestaande woningen vanuit het agentschap Wonen Vlaanderen bieden steunmaatregelen om: 

 • Uw woning te renoveren via de Vlaamse renovatiepremie. 

 • Uw woning aan te passen aan de behoeften van een inwonende ouder: de Vlaamse aanpassingspremie 

 • Uw hypotheek te helpen afbetalen wanneer u een tijd niet kunt werken: de Vlaamse verzekering Gewaarborgd Wonen 

 • U als verhuurder te beschermen tegen huurachterstal: Het Vlaamse huurgarantiefonds 

Via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 

Er zijn ook een aantal fiscale maatregelen zoals:  

 • Belastingsvermindering, verlaagd BTW-tarief, vermindering onroerende voorheffing, verlaagde registratierechten, en verlaagd tarief voor schenkingen, sloop- en heropbouwpremie 

Premies via netbeheerder Fluvius

Er bestaan verschillende soorten premies voor woongebouwen 2022. Een premieoverzicht geordend per doelgroep vind je hier.

Premies voor individuele maatregelen per uitgevoerde energiebesparende investering 

 • Isolatie en beglazing: dakisolatie, muurisolatie, vloer-/kelderisolatie, beglazing 

 • Installaties: warmtepompboiler, zonneboiler, warmtepomp, PV-panelen condensatieketel, sturing elektrische warmte 

 • Toestellen: kortingsbon energiezuinige wasmachine of koelkast

Premies voor het behalen van een bepaalde energieprestatie. Deze premie is niet gelinkt aan de uitvoering van een welbepaalde investering: EPC labelpremi

Premies waarin ook wordt voorzien in trajectbegeleiding ( advies, begeleiding werken,…):  

 • Huur- en isolatiepremies voor huurders die wonen in een woning die slecht is geïsoleerd 

 • Burenpremie: Ken jij nog minimaal 9 buren overtuigen om samen te renoveren, dak kan e een BENOvatiecoach (projectleider) aanvragen. Die houdt zich specifiek met jullie renovatie bezig. Hij begeleidt jullie doorheen de renovatie en neemt heel wat taken over: energetische doorlichting van de woning, werfopvolging....

Het aanvragen van bovenstaande premies van Fluvius kan je hier 

De specifieke Investeringspremie voor Zonnepanelen 

 

Premies via gas.be

Vervangpremie voor oude gastoestellen

Lokale besturen

Neem contact op met het energie- en woonloket van je stad of gemeente. Zij hebben bepaalde specifieke premies. Je kan de contactgegevens van jouw woonloket opzoeken op onze homepage.

Mijn VerbouwPremie

Particulieren & bedrijven zullen in de loop van 2022 (2e helft) via 1 online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatiewerken & energiebesparende investeringen. Het bedrag van de premie hangt af van het soort werken, de aard van het gebouw, wie de premie aanvraagt (eigenaar-bewoner of andere investeerder) en de inkomensgroep waartoe de eigenaar-bewoner behoort. 

Hoe aanvragen? De aanvraag voor Mijn VerbouwPremie zal online verlopen. De facturen die je bij je aanvraag moet toevoegen, zullen maximaal 24 maand oud mogen zijn op datum van de aanvraag. 

LET OP: de huidige voorwaarden, procedure, bedragen,… van deze nieuwe renovatiepremie zijn nog niet definitief goedgekeurd. Wij houden dit voor je in de gaten en werken deze pagina dan ook geregeld bij. Tot dan moeten de huidige renovatiepremies & de energiepremies van Fluvius apart aangevraagd worden.