Gevelrenovatiepremie

Premie voor de renovatie van voorgevels van ééngezinswoningen en meergezinswoningen op het grondgebied van Harelbeke.

Wie komt in aanmerking:
De ééngezinswoning of meergezinswoning is ouder dan 30 jaar, met uitzondering van geklasseerde gebouwen en handelszaken.
Voor ééngezinswoningen komt enkel een woning volledig in eigendom van natuurlijke personen in aanmerking. 
Voor meergezinswoningen komen enkel de woongelegenheden, in de meergezinswoning, volledig in eigendom van natuurlijke personen in aanmerking. De aanvraag kan ingediend worden door de syndicus, vereniging van mede-eigenaars of een individuele eigenaar van een woongelegenheid in de meergezinswoning.

Welke renovaties komen in aanmerking:
Enkel noodzakelijke renovaties: dat moet blijken uit een verslag van een controlebezoek uit te voeren door een stadsambtenaar.
Enkel van toepassing op de gevels gelegen aan een openbare weg, niet zijnde een wandelpad, garageweg of fietsverbinding.

Enkel renovaties uitgevoerd met degelijke materialen zoals baksteen, baksteentegels of natuursteen, evenals sierbepleistering met afwerkingslaag komen in aanmerking. Ook renovaties door zandstralen en voegwerken komen in aanmerking. 
Uitgesloten: muurgedeelten die worden afgedekt met kunststof- of bitumeuze materialen, schilderwerken en het aanbrengen van spouwisolatie zonder het renoveren van de voorgevel.

Isolatievoorwaarde: Er kan slechts een gevelrenovatiepremie worden toegekend als de voorgevel wordt geïsoleerd: zowel buitenmuur-, spouw, als binnenmuurisolatie komen in aanmerking. Bij buitenmuur –en binnenmuurisolatie wordt minstens een R-waarde van 2,4 m² K/W opgelegd. Bij spouwisolatie wordt minstens een R-waarde van 2 m² K/W opgelegd. 
Indien er reeds muurisolatie werd aangebracht voor de aanvraag van de gevelrenovatiepremie, moet deze voldoen aan bovenvermelde waarden. Dit moet aangetoond worden aan de hand van de factuur op adres van de premiewoning, waarop de warmteweerstand (R-waarde) is vermeld.

Nieuw sedert 01/10/2017: Gebouwen die zijn opgenomen op de inventaris Bouwkundig Erfgoed en die in het gemeentelijke Actieplan Bouwkundig Erfgoed een hoge of middelhoge locuswaarde kregen toegekend, worden vrijgesteld van deze isolatieverplichting.

Hoe kan men de premie aanvragen:
De premie wordt aangevraagd voor de start van de werken bij het college van burgemeester en schepenen. Bij de aanvraag moeten de nodige foto's, beschrijving en raming van de werken gevoegd worden. De werken mogen slechts aanvangen na het principieel akkoord van het college en nadat alle wettelijke vereiste vergunningen werden bekomen.

Voor meergezinswoningen wordt één aanvraag ingediend voor de volledige voorgevel en wordt een overzicht van eigenaars (enkel natuurlijke personen) in de meergezinswoningen op datum van de aanvraag toegevoegd.
 
Kostprijs der werken + bedrag van de premie:
Werken uitgevoerd door een geregistreerde aannemer of door de aanvrager zelf. 
Voor ééngezinswoningen is het bedrag van de premie is ten hoogste gelijk aan 50 % van de kostprijs der werken (btw incl.), met een max. van 1000 euro.
Voor woongelegenheden in meergezinswoningen is het bedrag van de premie per woongelegenheid ten hoogste gelijk aan 50% van het aandeel van de woongelegenheid in de kostprijs van de werken (btw incl.), met een maximum van 500 euro.
 
Hoe wordt de premie toegekend:
De premie wordt definitief toegekend op voorlegging van voldoende gedetailleerde facturen op adres van de premiewoning (in te dienen binnen het jaar van de principiële goedkeuring voor het college). De premie kan max. om de 10 jaar worden aangevraagd.