IBA

Omschrijving

In het individueel te optimaliseren buitengebied is geen aansluiting op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie voorzien. Het afvalwater moet gezuiverd worden door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

De stad voorziet een subsidie voor deze werken.

Verloop  

De procedure voor het bekomen van de subsidie verloopt in twee stappen nl.

1. Indienen technisch dossier (minimum 1 maand voor plaatsing IBA)
2. Aanvraag subsidies (maximaal 12 maand na factuurdatum van de werken)

Aanvragen 

De aanvraag kan ingediend worden door :

 • de eigenaar of mede-eigenaars
 • huurder of bewoner van de woning die door de eigenaars schriftelijk gemachtigd zijn.

Stap 1: De aanvrager dient ten laatste 1 maand voor de plaatsing van de installatie  een aanvraag te richten aan  het college van burgemeester en schepenen. Dit kan online via de website van stad Kortrijk of kan ingediend worden in de kantoren van de directie Ruimte. Bij de aanvraag wordt een technische fiche toegevoegd van de installatie. Op deze manier kan nagegaan worden of de installatie voldoet aan de subsidievoorwaarden.

  STAP 1: indienen technisch dossier 

  Stap 2: Na het uitvoeren van de werken bezorgt de aanvrager een kopie van de gedragen kosten (facturen) en de technische fiche van de installatie over aan het stadsbestuur. Hierbij dient ook een positief keuringsattest van de installatie en privé-waterafvoer voorgelegd te worden, opgemaakt door een erkende keurder (Vlario of Aquaflanders). Het volledige dossier wordt ingediend bij stad Kortrijk binnen een periode van 12 maanden na datum factuur.

  STAP 2: aanvraag voor uitbetaling subsidie 

  Bedrag

  De toelage wordt éénmalig per gebouw toegekend aan particulieren of horecabedrijven en bedraagt 50% van de factuur (incl. BTW) voor de aankoop en plaatsing van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater of IBA met een maximum van 1.500,00 Euro

  Uitbetaling

  De uitbetaling van de subsidie gebeurt meestal binnen de 3 maanden na het indienen van de subsidieaanvraag.

  Reglement

  Subsidiereglement 2019 voor plaatsing IBA