Premie voor saneren en renoveren woning

A.  Wie komt in aanmerking ?
Alle personen die een woning gelegen op het grondgebied van de gemeente Lendelede saneren of renoveren en uit dien hoofde genieten van een huisvestingspremie of andere tegemoetkoming van de Vlaamse Gemeenschap of van een verbeterings- of aanpassingspremie van de Provincie, kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke saneringspremie of renovatiepremie.

B.  Welke voorwaarden worden gesteld?
Er dient enkel een bewijs voorgelegd te worden dat één van de premies vermeld onder A. definitief werd toegekend. 

C.  Hoe en wanneer aanvragen?
Om van deze premie te kunnen genieten moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het gemeentebestuur of de woonwinkel uiterlijk één jaar na de definitieve toekenning van de premie van de Provincie of de Vlaamse Gemeenschap.

De basispremie, alsmede de verhoging wegens kinderen ten laste, zal toegekend worden mits voorlegging van de stukken waarbij de provinciepremie of de premie van de Vlaamse Gemeenschap ter zake, aan de betrokkene wordt toegekend. Voor de mindervalide kinderen dient tevens een attest te worden voorgelegd afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme waarin het percentage van invaliditeit wordt bevestigd of van het bevoegd organisme dat de verhoogde kinderbijslag uitbetaalt.

D.  Bedrag en uitbetaling van de toelage.
Het bedrag van deze aanvullende premie wordt vastgesteld op 250 euro. Deze premie wordt verhoogd met 20% per kind ten laste. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.