Stedelijke aankooppremie aanvragen

De stad Waregem geeft een aankooppremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem een bestaande woning aankopen. Het bedrag van deze stedelijke aankooppremie bedraagt 500 euro, te verhogen met 250 euro per persoon ten laste.

Aanvragen van de premie

Hou er rekening mee dat de aankooppremie moet aangevraagd worden binnen de 12 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister of binnen de 12 maanden na het verlijden van de aankoopakte.
 
De aanvraagformulieren voor deze premie zijn te verkrijgen op de dienst Stedenbouw of kan je hier downloaden.
 
Deze dienen aangevuld te worden met een attest van de registratie, een afschrift van het aanslagbiljet van de belastingsberekening, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een fotokopie van de eerste twee bladzijden van de geregistreerde aankoopakte en eventueel een attest van invaliditeit. 
 

Voorwaarden

  • de stedelijke aankooppremie kan enkel worden aangevraagd voor halfopen of gesloten woningen, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning niet meer bedraagt dan 1 000 euro.
  • de woning moet de eerste maal in gebruik zijn genomen voor 1 januari 1972. De inschrijving in het bevolkingsregister wordt als ingebruikname beschouwd.
  • de woning moet door de premieaanvrager betrokken zijn (inschrijving in het bevolkingsregister).
  • de premieaanvrager mag in de twee jaar die de datum van aanvraag voorafgaan geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben gehad.
  • het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen, van 2 jaar voor het betrekken van de woning of de laatste factuurdatum, van de premieaanvrager en de persoon met wie hij feitelijk samenwoont mag voor het jaar 2018 maximum 49 000 euro bedragen, te verhogen met 1 000 euro per persoon ten laste.
  • de stedelijke aankooppremie is enkel cumuleerbaar met de stedelijke renovatiepremie.