Stedelijke nieuwbouwpremie

De stad Waregem geeft een nieuwbouwpremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem een een nieuwe woning bouwen, een nieuwe woning of appartement aankopen onder btw-stelsel van een nog nooit bewoonde woning of appartement, of een nieuwe woning van een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen.

Het bedrag van deze stedelijke nieuwbouwpremie bedraagt 500 euro, te verhogen met 250 euro per persoon ten laste en met 500 euro als de woning wordt gebouwd na afbraak van een bestaande woning.

Aanvragen van de premie

De aanvraagformulieren voor deze premie zijn te verkrijgen op de dienst stedenbouw of kan je hier downloaden: aanvraagformulier - formulier A.
Formulier A dient ingevuld te worden door het registratiekantoor van de FOD Financiën, dit kan via mail of persoonlijk in het kantoor in Kortrijk.

Hou er rekening mee dat de stedelijke nieuwbouwpremie binnen de 12 maanden na datum van inschrijving in het bevolkingsregister moet aangevraagd worden. De datum van inschrijving is bepalend voor de vaststelling van de inkomstenvoorwaarde en voor de toekenning van het premiesupplement voor het aantal kinderen ten laste.
 

Voorwaarden

  • de stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw moet verleend zijn na 25 december 1999;
  • de premie kan enkel voor een halfopen of een gesloten woning worden aangevraagd. Een appartement wordt gelijkgesteld met een gesloten woning;
  • de bouwpercelen moeten kleiner of gelijk zijn aan 500m² voor een halfopen bebouwing en 400m² voor een gesloten bebouwing. Een aanpalend perceel dat eveneens behoort tot dezelfde bouwheer wordt meegerekend in de grondoppervlakte;
  • de premieaanvrager mag in de twee jaar die de datum van aanvraag voorafgaan, geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben gehad, tenzij het gaat om de woning die wordt gesloopt om een nieuwe woning op te richten;
  • het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen, van twee jaar voor het betrekken van de woning of de laatste factuurdatum, van de premieaanvrager en de persoon met wie hij feitelijk samenwoont mag voor het jaar 2020 maximum 50.000 euro bedragen te verhogen met 1.000 euro per persoon ten laste;
  • er is geen cumulatie mogelijk met andere stedelijke huisvestingspremies.