Stedelijke renovatiepremie aanvragen

De stad Waregem geeft een renovatiepremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem een bestaande woning renoveren. Het bedrag van deze stedelijke renovatiepremie bedraagt 1.000 euro, te verhogen met 250 euro per persoon ten laste.

Aanvragen van de premie

De renovatiepremie moet aangevraagd worden binnen de 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte. Bovendien moet de premie aangevraagd worden binnen de 12 maanden na de laatste factuurdatum of binnen de 12 maanden na betrekken van de woning. De datum van inschrijving in het bevolkingsregister of de laatste factuurdatum is bepalend voor de vaststelling van de inkomstenvoorwaarde en voor de toekenning van het premiesupplement voor het aantal personen ten laste.
 
De aanvraagformulieren voor deze premie zijn te verkrijgen op de dienst Stedenbouw of kan je hier downloaden.
 
Bij de aanvraag moet een lijst van alle facturen op naam + een kopie van de stedenbouwkundige vergunning gevoegd worden. De lijst van facturen moet minstens de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de premieaanvrager, de datum van elke factuur met een gedetailleerde omschrijving van de werken met factuurbedrag + het totale bedrag van alle uitgevoerde werken op factuur. Deze lijst moet medeondertekend zijn door de architect.
 

Voorwaarden

  • de stedelijke renovatiepremie kan enkel worden aangevraagd voor halfopen of gesloten woningen, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning niet meer bedraagt dan 1 000 euro.
  • de woning moet de eerste maal in gebruik zijn genomen voor 1 januari 1972. De inschrijving in het bevolkingsregister wordt als ingebruikname beschouwd.
  • de noodzakelijke werken worden uitgevoerd na aflevering van de stedenbouwkundige vergunning waarvoor de medewerking van een architect vereist is.
  • het totale bedrag van de uitgevoerde verbouwingswerken bedraagt minimum 15 000 euro (incl. btw) en dient bewezen te worden aan de hand van facturen. De aankoop van materialen om zelf werken uit te voeren op factuur tellen ook mee in het minimumbedrag. De plaatsing van een keuken en een badkamer tellen mee in de kostprijs van de werken, elk voor maximum 2 500 euro. De kosten van de plaatsing van een veranda en een carport worden niet als renovatiewerken beschouwd.
  • na de werken moet de woning een minimaal comfort hebben zoals bad of douche, toilet met waterspoeling binnen, keuken met warm water, ... en moet de woning vrij zijn van grondvochtproblemen.
  • de woning moet door de premieaanvrager zelf betrokken worden.
  • de premieaanvrager mag in de twee jaar die de datum van aanvraag voorafgaan geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben gehad, tenzij het gaat om de woning die wordt gerenoveerd.
  • het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen van 2 jaar voor het betrekken van de woning of de laatste factuurdatum, van de premieaanvrager en de persoon met wie hij feitelijk samenwoont mag voor het jaar 2018 maximum 49 000 euro bedragen te verhogen met 1 000 euro per persoon ten laste.
  • de stedelijke renovatiepremie is enkel cumuleerbaar met de stedelijke aankooppremie.